Regulamin:
Regulamin poniżej oznacza zasady świadczenia usług w ramach Serwisu Hitkurier.pl prowadzonego przez ECL.


§1
Postanowienia ogólne


Nadający - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zleca wykonanie usługi przewozu lub usługi pocztowej może nim być Nadawca, Odbiorca lub osoba trzecia.

Nadawca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która przekazuje przesyłkę Kurierowi w celu wykonania usługi.

Odbiorca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która przyjmuje przesyłkę doręczoną przez Kuriera w ramach realizowanej usługi.

ECL, Serwis, Hitkurier.pl - Elbląskie Centrum Logistyczne z siedzibą w Elblągu przy ulicy Bartniczej 7a, NIP 578-272-19-91, REGON 280176213 świadczące pośrednictwo w usługach przewozu przesyłek, w tym usług pocztwowych.

Kurier – podwykonawca przyjmujący przesyłkę do systemu od Nadawcy oraz doręczający ją do Odbiorcy.

List Przewozowy, Etykieta – dokument stanowiący dowód zawarcia umowy o Usługę przewozową lub pocztową i doręczenia przesyłki.

DHL Express – spółka DHL Express (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS nr 47237, kapitał zakładowy 21.892.500 PLN, NIP 527-00-22-391, świadcząca usługi przewozu przesyłek, w tym usługi pocztowe.

Dotpay - Dotpay S.A., ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, NIP 634-26-61-860, Kapitał zakładowy 4.000.000 zł., kapitał opłacony 4.000.000 zł. Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście Wydział XI Gospodarczy KRS nr 296790 świadczący usługi związane z bezpiecznymi płatnościami przez internet.

Cennik – dokument, który określa wagę i gabaryty przesyłek wraz z podziałem na kategorie cenowe usług oraz terminy, w jakich mogą one zostać zrealizowane.

Usługa przewozowa– Usługa polegająca na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek.

Usługa pocztowa – Usługa polegająca na odbiorze, przewozie i doręczeniu przesyłek, niestanowiąca Usługi przewozowej (korespondencja).Pamiętaj akceptując regulamin Serwisu Hitkurier.pl akceptujesz również:Sposoby prawidłowego pakowania przesyłek

Zapoznanie się z Listą przedmiotów zabronionych

Regulamin i ogólne warunki świadczenia usług - Kuriera DHL

Cennik detaliczny - Kuriera DHL

Cennik serwisu Hitkurier.pl

Protokół reklamacji§2
Świadczone usługi


1. ECL za pomocą Hitkurier.pl w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa za wynagrodzeniem świadczy usługi związane z przewozem przesyłek.

2. ECL zleca Kurierowi wykonanie usługi kurierskiej wskazanej przez Nadającego.

3. Kurier wykonujący usługę kurierską wybierany jest przez ECL zgodnie z potrzebami Nadającego przesyłkę.

4. ECL udostępnia wszystkie dodatkowe mechanizmy i moduły na stronie Hitkurier.pl.


§3
Zobowiązania Nadającego


1. Nadający zobowiązuje się do zapłaty ECL wynagrodzenia wynikającego z Cennika na stronie.

2. Przekazaniu przesyłki Kurierowi we wskazanym w zamówieniu lokalu. W celu ewentualnych reklamacji czytelnie podpisana Etykieta lub List przewozowy przez Kuriera po odebraniu przesyłki będzie niezbędna.

3. Przekaże Kurierowi wcześniej wydrukowaną Etykietę lub/i List przewozowy podczas odbioru przesyłki.

4. Przesyłka musi zostać właściwie zapakowania i solidnie zabezpieczona, zgodnie z zasadami przyjętymi przez ECL - zasadami pakowania.

5. Przesyłka nie będzie zawierała - przedmiotów zabronionych.

6. Nadający powiadomi Odbiorcę o zapewnieniu odpowiednich narzędzi czy osób potrzebnych do rozładunku jeśli jest to konieczne do przyjęcia planowanej przesyłki.

7. Nadający przekaże informację Odbiorcy, że w przypadku ubytku lub uszkodzenia doręczanej przesyłki zobowiązany jest on do sporządzenia protokołu szkody w obecności Kuriera, który powinien czytelnie podpisać List przewozowy lub/i Etykietę wraz z Odbiorcą.

8. Nadający, który korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.


§4
Zakres odpowiedzialności ECL


1. ECL jest odpowiedzialne za Kurierów, którymi posługuje się przy wykonaniu zlecenia przez Nadającego ale może nie ponosić winy w ich wyborze.

2. Nadający dokonuje wyboru Kuriera w granicach dopuszczonych przez obowiązujące prawo , któremu ma zostać zlecona usługa kurierska jednocześnie wyłącza w tym zakresie odpowiedzialność ECL za winę w wyborze, o ile ta usługa zostanie wykonana przez wybranego przez Nadającego Kuriera.

3. ECL nie jest odpowiedzialny za ubytek w przesyłce nie przekraczający granic ustalonych we właściwych przepisach w przypadku ich braku granic zwyczajowo przyjętych.

4. ECL nie ponosi odpowiedzialność za utracone korzyści, które poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

5. Integralną częścią niniejszego regulaminu są postanowienia regulaminów Kuriera DHL i wszystkie ograniczenia odpowiedzialności w nich zawarte ograniczają również ECL w granicach obowiązującego prawa.


§5
Realizacja zamówienia


1. Serwis przyjmuje zamówienia 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

2. Zamówienia złożone i opłacone do godziny 12:00 w przypadku Kuriera DHL mogą być zrealizowane tego samego dnia roboczego chyba, że zostaną złożone po wyznaczonej godzinie oraz w dni nie robocze lub soboty i niedziele w takim wypadku powinny być realizowane następnego dnia roboczego.

3. Zamówienia złożone i opłacone do godziny 9:00 w przypadku Kuriera UPS mogą być zrealizowane tego samego dnia roboczego chyba, że zostaną złożone po wyznaczonej godzinie oraz w dni nie robocze lub soboty i niedziele w takim wypadku powinny być realizowane następnego dnia roboczego.

4. Dane wypełniane przez Nadającego takie jak waga, wymiary oraz zawartość przesyłki muszą być zgodne z prawdą.

5. Przesyłka musi zostać właściwie zapakowania i solidnie zabezpieczona, zgodnie z zasadami przyjętymi przez ECL - zasadami pakowania.

6. Po opłaceniu usługi przez Nadającego ECL bezzwłocznie powiadomi danego Kuriera o konieczności odbioru przesyłki.

7. Po opłaceniu usługi przez Nadającego ECL udostępnia komplet dokumentów do druku w postaci elektronicznej.

8. Kurier ma prawo zażądać otwarcia przesyłki w celu sprawdzenia jej zawartości aby potwierdzić informacje zawarte na liście przewozowym lub etykiecie może również odmówić jej przyjęcia w przypadku niezgodniości.

9. Podczas wypełniania zamówienia Nadający może zamówić usługę dodatkową, którą jest powiadomienie o zmianach statusu przesyłki dla Odbiorcy lub/i Nadawcy po wcześniejszym podaniu adresów e-mail za pośrednictwem poczty elektronicznej albo podaniu numerów telefonów komórkowych za pośrednictwem wiadomości SMS.


§6
Odbiór i doręczanie przesyłki


1. Godziny odbioru przesyłki

a) Odbiory przesylek dokonywane są w dni robocze o ile nie ustalono inaczej, w godzinach pracy pomiędzy 9:00 a 17:00.

2. Niezbędne dokumenty w dniu odbioru przesyłki:

a) Wydrukowany List przewozowy lub/i etykieta niezbędne do poprawnej realizacji złożonego zamówienia generowane są oraz udostępniane Nadającemu w formie elektronicznej do wydruku za pośrednictwem poczty email.

3. Poprawne oznaczenie zawartości przesyłki:

a) Przesyłki w siedzibie danego Kuriera zostaną dokładnie zweryfikowane z informacjami podanymi przy zamówieniu. W przypadku niezgodności parametrów przesyłki z tymi zdefiniowanymi w zamówieniu, gdy taka przesyłki będzie możliwa do doręczenia Odbiorcy, Nadawca zobowiązany będzie do opłacenia faktury VAT wygenerowanej przez serwis za dodatkową obsługę, zgodnie z Cennikiem detalicznym danego Kuriera.

4. Przekazanie przesyłki Kurierowi

a) Nieobecność osoby odpowiedzialnej do wysyłki lub nie przygotowanie przesyłki do Nadania przez Nadajacego skutkuje nieodebraniem jej przez Kuriera. Nadający może prosić ECL o kolejną próbę podjęcia przesyłki. Nadający zobowiązany będzie do opłacenia faktury VAT wygenerowanej przez serwis za dodatkowe opłaty z tym związane, zgodnie z Cennikiem detalicznym danego Kuriera.

b) Zwroty lub nadpłaty dokonywane będą przez ECL poprzez przelanie podlegających środków na wskazane przez Nadającego konto bankowe.

5. Doręczanie przesyłek

a) Doręczanie przesyłek określają regulaminy usług poszczególnych Kurierów.

6. Odebranie przesyłki od Kuriera

a) Brak możliwości doręczenia przesyłki do Odbiorcy skutkuje zwrotem do Nadawcy ale po opłaceniu przez Nadającego opłaty za zwrot zgodnie z Cennikiem detalicznym danego Kuriera na tej podstawie Nadający zobowiązany będzie do opłacenia faktury VAT wygenerowanej przez serwis. Postępowanie z przesyłkami nieodebranymi określają również regulaminy poszczególnych Kurierów.


§9
Przesyłki pobraniowe


1. W przypadku opcji pobrania gotówki przy odbiorze przesyłki obowiązują limity kwot pobieranych od Odbiorcy w ciągu jednego dnia zgodnie z poniższym zestawieniem:

a) Kurier DHL ogranicza kwotę – 11 000 PLN pobranie należności przyjmowane jest tylko i wyłącznie w gotówce,

b) Kurier UPS – 5 000 USD pobranie należności przyjmowane jest tylko i wyłącznie w gotówce.

2. W przypadku usługi Kuriera DHL płatność za pobranie musi zostać uregulowana gotówką kurierowi do wartości 5.500 PLN zaś w terminalu DHL do wartości 11.000 PLN lub przedpłacona przelewem na wskazane konto DHL Express, jeśli będzie miała wyższa wartość.

3. W przypadku, kiedy przesyłka ze zleceniem pobrania nie może być doręczona, lub nie można uzyskać płatności za przesyłkę. ECL zgodnie z prawem otrzymuje wynagrodzenie jak za przesyłkę doręczoną. W przypadku braku możliwości doręczenia przez Kuriera takiej przesyłki Nadawca będzie poinformowany o tym przez ECL w celu dalszych dyspozycji , a w przypadku ich braku zostanie ona zwrócona do Nadawcy na jego koszt zgodnie z Cennikiem detalicznym danego Kuriera.

4. Zwrot kwoty pobrania trwa do 10dni roboczych od doręczenia przesyłki Nadawca w tym przypadku podczas rejestracji Nadający musi podać numer konta, na które zwrot środków ma być dokonany.

5. Przesyłki pobraniowe w przypadku Kuriera DHL obligatoryjnie zgodnie z Cennikiem podlegają dodatkowemu ubezpieczeniu do kwoty 50 000 PLN.


§8
Płatność i rachunek


1. ECL za usługę pobiera wartość wynikającą z Cennika, po przez dokonanie płatności przez Nadającego za pośrednictwem bezpiecznych płatności internetowych Dotpay.

2. Nadający wyraża zgodę na otrzymanie rachunku w postaci faktury VAT bez podpisu drogą elektroniczną na adres mailowy podany podczas zamówienia.

3. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem prowadzone są przez centrum rozliczeniowego Dotpay.
§9
Reklamacje


1. Nadający ma prawo zgłosić reklamację do ECL za pomocą zgłoszenia reklamacyjnego.

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być zgłoszone w odpowiednim terminie i zawierać dokumenty:

a) W przypadku brak realizacji zamówienia lub opóźnienie doręczenia przesyłki należy zgłosić do 14 dni od daty jej Nadania. Niezbędne dokumenty:

- wypełniony czytelnie protokół reklamacyjny,

- oryginał etykiety lub Listu przewozowego,

- fakturę VAT wystawioną przez ECL jako dowód opłaty reklamowanej usługi,

b) W przypadku ubytku lub uszkodzenia przesyłki należy zgłosić do 5 dni od daty jej odbioru. Do przeprowadzenia tej reklamacji oprócz trzech dokumentów wymienionych wyżej niezbędne będą dodatkowo:

- kopia spisanego w obecności przedstawiciela Kuriera protokołu reklamacyjnego,

- udokumentowaną kwotę roszczenia w postaci rachunków czy faktury VAT bądź dokumentu prawnego określającego wartość przesyłanego przedmiotu,

- wykaz załączonych dokumentów do protokołu reklamacyjnego.

3. Nadawcy oraz Odbiorcy przysługuje prawo w myśli ustawy prawa pocztowego i przewozowego złożenia reklamacji oraz dochodzenia roszczeń bezpośrednio od Kuriera.

4. Przedawnienie składania reklamacji mija rok od zawartej umowy ten termin zaczyna biec w przypadku roszczeń z tytułu uszkodzenia lub ubytku przesyłki od daty odbioru przesyłki, a w przypadku utraty przesyłki lub opóźnieniem dostarczenia od daty planowanego dostarczenia w wypadkach, których nie wymieniono od daty wykonania zlecenia.

5. Reklamacje należy przesyłać w formie pisemnej na adres:

ECL
ul. Bartnicza 7a
82-300 Elbląg§10
Postanowienia końcowe


Niniejszy regulamin obowiązuje w dniu złożenia zamówienia, a dokonywane zmiany regulaminu przez ECL nie są skuteczne wobec zamówień złożonych przed jego zmianą, chyba że obydwie strony wyrażą na to zgodę.


Regulamin obowiązuje od 01.09.2011r.